Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Regulamin programu doktoranckiego

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydział Pedagogiczny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadzi Program doktorancki z nauk społecznych w zakresie pedagogiki. 
 2. Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadzi Program doktorancki z nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej. 
 3. Celem Programu jest wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej i pomoc w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

II. Nabór

 1. Uczestnikiem Programu doktoranckiego może być każdy absolwent szkoły wyższej posiadający tytuł magistra, zainteresowany uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika lub nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
 2. Osoba zamierzająca przestąpić do Programu odbywa rozmowę z Dziekanem  właściwego Wydziału, prezentując swe zainteresowania naukowe. 
 3. Dziekan kieruje kandydata do odpowiedniego opiekuna naukowego. 
 4. Kandydat kontaktuje się ze wskazanym opiekunem naukowym, który podejmuje decyzję o ewentualnym przyjęciu go na prowadzone przez siebie seminarium doktoranckie. Zgoda opiekuna musi być wyrażona na piśmie. 
 5. Kandydat zgłasza się do Biura Dziekana właściwego wydziału z kompletem dokumentów zawierającym: 
  • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, potwierdzający uzyskanie tytułu magistra,
  • określenie tematu rozprawy lub krótki opis problemu badawczego wraz ze zwięzłym uzasadnieniem chęci przystąpienia do Programu,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • zgłoszenie do Programu Doktoranckiego,
  • zgodę opiekuna naukowego,
  • deklarację wnoszenia opłat za udział w Programie,
  • dwie fotografie. 
 6. Kandydat podpisuje Umowę uczestnictwa w Programie. 
 7. Jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Dziekana Wydziału, zostaje przekazany doktorantowi za pośrednictwem opiekuna naukowego. Drugi pozostaje w dokumentacji Dziekana właściwego wydziału. 

III. Opłaty

 1. Opłaty za Program doktorancki określa stosowne zarządzenie Rektora DSW. 
 2. Decyzję o sposobie płatności podejmuje Uczestnik Programu przed rozpoczęciem zajęć danego semestru, wypełniając stosowną deklarację. 
 3. Etatowi pracownicy Uczelni, dla których DSW jest podstawowym miejscem pracy, są zwolnieni z opłat, o których mowa w pkt. 1. 
 4. W przypadku rozwiązania Umowy lub zawieszenia uczestnictwa w Programie doktoranckim, zwrotowi podlega część wniesionej opłaty, zgodnie z zasadą, że opłata za każdy rozpoczęty kalendarzowy miesiąc Programu stanowi 20% opłaty semestralnej. Program rozpoczyna się w semestrze zimowym 1 października, a w semestrze letnim 1 marca. 

IV. Organizacja

 1. Program doktorancki obejmuje: 
  • seminaria doktoranckie,
  • cykliczne seminaria tematyczne,
  • kurs językowy przygotowujący do egzaminu doktorskiego z języka obcego,
  • konwersatoria doktoranckie.
 2. Udział w sympozjach, konferencjach, szkołach letnich, itp., organizowanych przez DSW jest nieobowiązkowy i dodatkowo płatny 
 3. Seminaria doktoranckie są prowadzone przez nauczycieli akademickich, zatrudnionych w DSW na stanowisku profesora. 
 4. Dziekan  aktualizuje  co semestr informator o prowadzonych seminariach doktoranckich. 
 5. Grupa seminaryjna nie może liczyć więcej niż dziewięć osób. 
 6. Liczba godzin seminarium doktoranckiego wynosi co najmniej 20 na semestr. 
 7. Seminaria cykliczne, wymienione w pkt. 1, mogą być prowadzone również przez przedstawicieli innych ośrodków naukowych. 
 8. Dwa razy w roku (do dnia 28 lutego i 30 czerwca) każdy uczestnik Programu doktoranckiego ma obowiązek złożyć u Dziekana  właściwego wydziału sprawozdanie z postępów w pracy naukowej, uzupełnione opinią opiekuna naukowego. 
 9. Na prośbę Uczestnika Programu wystawia się stosowne zaświadczenie. 

V. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik bierze udział w Programie doktoranckim do momentu złożenia rozprawy doktorskiej, jednak nie dłużej niż osiem semestrów. 
 2. Uczestnik może skierować wniosek do Dziekana właściwego wydziału o zmianę opiekuna naukowego. 
 3. W przypadku stwierdzenia braku postępów w pracy naukowej Uczestnika Programu Dziekan, w porozumieniu z opiekunem naukowym, może zawiesić Uczestnika w prawach i obowiązkach lub skreślić z listy uczestników Programu. 
 4. Zawieszenie (lub ewentualne skreślenie z listy uczestników Programu) następuje również w przypadku niewywiązywania się z płatności. 
 5. Uczestnik Programu, zawieszony w prawach i obowiązkach, może zostać ponownie przyjęty, jeśli wykaże się stosownymi postępami w pracy naukowej i wywiąże z płatności. 
 6. Zawieszenie Uczestnika, trwające dłużej niż dwa semestry, stanowi podstawę do rozwiązania z nim umowy. 
 7. Uczestnik może w dowolnym momencie rozwiązać Umowę uczestnictwa w Programie, z pisemnym podaniem przyczyny. 
 8. Organizacja przewodu doktorskiego podlega odrębnemu Regulaminowi.