Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Program doktorancki – regulamin

Regulamin Programu Doktoranckiego Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkole Wyższej

 

 

I. Postanowienia  ogólne

1. Wydział Pedagogiczny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadzi Program doktorancki z nauk społecznych w zakresie pedagogiki.

2. Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej prowadzi Program doktorancki z nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o poznawaniu i komunikacji społecznej.

3. Celem Programu jest wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej i pomoc w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

II.  Nabór

1. Uczestnikiem Programu doktoranckiego może być każdy absolwent szkoły wyższej posiadający tytuł magistra, zainteresowany uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika.

2. Osoba zamierzająca przestąpić do Programu odbywa rozmowę z Dziekanem
lub Prodziekanem ds. nauki i współpracy z zagranicą właściwego Wydziału, prezentując swe zainteresowania naukowe.

3. Dziekan lub Prodziekan kieruje kandydata do odpowiedniego opiekuna naukowego.

4. Kandydat kontaktuje się ze wskazanym opiekunem naukowym, który podejmuje decyzję o ewentualnym przyjęciu go na prowadzone przez siebie seminarium doktoranckie. Zgoda opiekuna musi być wyrażona na piśmie.

5. Kandydat zgłasza się do Biura Dziekana lub Prodziekana ds. nauki i współpracy
z zagranicą właściwego wydziału z kompletem dokumentów zawierającym:

- odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, potwierdzający uzyskanie tytułu magistra,
- określenie tematu rozprawy lub krótki opis problemu badawczego wraz ze zwięzłym uzasadnieniem chęci przystąpienia do Programu,
wypełniony kwestionariusz osobowy,
zgłoszenie do Programu Doktoranckiego,
zgodę opiekuna naukowego,
deklarację wnoszenia opłat za udział w Programie,
- dwie fotografie.

6. Kandydat podpisuje Umowę uczestnictwa w Programie.

7. Jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Dziekana Wydziału, zostaje przekazany doktorantowi za pośrednictwem opiekuna naukowego. Drugi pozostaje
w dokumentacji Dziekana lub Prodziekana właściwego wydziału.

III.    Opłaty

1. Opłaty za Program doktorancki określa zarządzenie Rektora DSW.

2. Decyzję o sposobie płatności podejmuje Uczestnik Programu przed rozpoczęciem zajęć danego semestru, wypełniając stosowną deklarację.

3. Etatowi pracownicy Uczelni, dla których DSW jest podstawowym miejscem pracy, są zwolnieni z opłat, o których mowa w pkt. 1.

4. W przypadku rozwiązania Umowy lub zawieszenia uczestnictwa w Programie doktoranckim, zwrotowi podlega część wniesionej opłaty, zgodnie z zasadą, że opłata za każdy rozpoczęty kalendarzowy miesiąc Programu stanowi 20% opłaty semestralnej. Program rozpoczyna się w semestrze zimowym 1 października, a w semestrze letnim 1 marca.

IV.     Organizacja

1. Program doktorancki obejmuje:

- seminaria doktoranckie,
- cykliczne seminaria tematyczne,
- kurs językowy przygotowujący do egzaminu doktorskiego z języka obcego,
- konwersatoria doktoranckie.

2. Udział w sympozjach, konferencjach, szkołach letnich, itp., organizowanych
przez DSW jest nieobowiązkowy i dodatkowo płatny

3. Seminaria doktoranckie są prowadzone przez nauczycieli akademickich, zatrudnionych na podstawowym etacie w DSW na stanowisku profesora.

4. Dziekan lub Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą aktualizują (we współpracy) co semestr informator o prowadzonych seminariach doktoranckich.

5. Grupa seminaryjna nie może liczyć więcej niż dziewięć osób.

6. Liczba godzin seminarium doktoranckiego wynosi co najmniej 20 na semestr.

7. Seminaria cykliczne, wymienione w pkt. 1, mogą być prowadzone również przez przedstawicieli innych ośrodków naukowych.

8. Dwa razy w roku (do dnia 28 lutego i 30 czerwca) każdy uczestnik Programu doktoranckiego ma obowiązek złożyć u Dziekana lub Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą właściwego wydziału sprawozdanie z postępów w pracy naukowej, uzupełnione opinią opiekuna naukowego.

9. Na prośbę Uczestnika Programu wystawia się stosowne zaświadczenie.

V. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik bierze udział w Programie doktoranckim do momentu złożenia rozprawy doktorskiej, jednak nie dłużej niż osiem semestrów.

2. Uczestnik może skierować wniosek do Prodziekana ds. nauki i współpracy
z zagranicą o zmianę opiekuna naukowego.

3. W przypadku stwierdzenia braku postępów w pracy naukowej Uczestnika Programu, Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą, w porozumieniu z opiekunem naukowym, może zawiesić Uczestnika w prawach i obowiązkach
lub skreślić z listy uczestników Programu.

4. Zawieszenie (lub ewentualne skreślenie z listy uczestników Programu) następuje również w przypadku niewywiązywania się z płatności.

5. Uczestnik Programu, zawieszony w prawach i obowiązkach, może zostać ponownie przyjęty, jeśli wykaże się stosownymi postępami w pracy naukowej i wywiąże z płatności.

6. Zawieszenie Uczestnika, trwające dłużej niż dwa semestry, stanowi podstawę do rozwiązania z nim umowy.

7. Uczestnik może w dowolnym momencie rozwiązać Umowę uczestnictwa w Programie, z pisemnym podaniem przyczyny.

8. Organizacja przewodu doktorskiego podlega odrębnemu Regulaminowi.