Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Przewody doktorskie z pedagogiki na WNP - FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące przewodów doktorskich

 

1.  Czy to prawda, że jest nowa procedura przeprowadzania przewodów doktorskich?

Tak, w dniu 22 września 2011 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 204, poz. 1200).

2. Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Zasadniczo od 1 października 2013 roku. To oznacza, że przewody wszczęte przed 1 października 2013 roku są kontynuowane według "starej procedury", natomiast przewody doktorskie wszczynane obecnie kierują się nowymi przepisami.

3. Jakie są najważniejsze zmiany dotyczące doktoranta (postanowienia, których wcześniej nie było)?

a. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie przez kandydata:
- wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub
- co najmniej jednej publikacji naukowej z międzynarodowej konferencji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym (określonym przez ministra nauki)
- lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej (chodzi tutaj o rozdział w monografii będącej rezultatem międzynarodowej konferencji naukowej). Uwaga: konferencję można obecnie nazywać międzynarodową, jeśli co najmniej jedna trzecia jej czynnych uczestników reprezentuje zagraniczne ośrodki naukowe. Co do konferencji, które w przeszłości nazywano międzynarodowymi, to Rada Wydziału decyduje, czy przedstawiony przez kandydata rozdział w monografii może być zaakceptowany jako warunek wszczęcia przewodu. Warunek posiadania publikacji nie istniał w starej procedurze.

b. Obecnie doktorant nie musi zdawać w przewodzie doktorskim egzaminu doktorskiego z języka obcego, jeśli dostarczy zgodne z przepisami prawa świadectwo tudzież certyfikat potwierdzający kompetencje językowe. Wykaz uznawanych certyfikatów znajduje się w załączniku nr 1 w rozporządzeniu z 30 stycznia 2018 roku. Poniżej link do rozporządzenia:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000261/O/D20180261.pdf

Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego musi być przedstawiony wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu. Naturalnie kandydat może nie przedstawiać żadnego certyfikatu, wówczas obowiązuje go egzamin doktorski z języka obcego w ramach przewodu.

c. Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu kandydat może złożyć wniosek o przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.

d. Wszystkie egzaminy doktorskie (z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej i z języka obcego) muszą być zdane przed przyjęciem ukończonej rozprawy doktorskiej. Dotychczas można je było zdawać również po przyjęciu rozprawy doktorskiej. Innymi słowy: zanim odda się ukończoną pracę doktorską, trzeba mieć zdane wszystkie egzaminy.

e. Egzaminy doktorskie podlegają ocenie (według skali obowiązującej na studiach doktoranckich). Wcześniej wynik egzaminu był ustalany tylko jako pozytywny lub negatywny.

f. Kandydat może mieć oprócz promotora również promotora pomocniczego (którym może być wyłącznie osoba z doktoratem, promotorem pomocniczym nie może być doktor habilitowany lub profesor).

g. Kandydat przedstawia rozprawę doktorską oraz jej streszczenie (nowość!) w formie papierowej (jak dotychczas) i elektronicznej (nowość!).

h. Recenzje rozprawy doktorskiej są przekazywane w formie elektronicznej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, która umieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej.

i. Na stronie internetowej Wydziału umieszczane jest streszczenie pracy oraz recenzje.