Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW

  

Uwagi wstępne:

Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogika na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 listopada 2005 roku oraz 25 marca 2013 roku.

 

Przewody doktorskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej są przeprowadzane zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm., zwana dalej ustawą) oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204 poz. 1200 z późn. zm zwane dalej rozporządzeniem).

 

Czynność

Podmiot działania

Procedury, wykazy dokumentów

Czynności wstępne

Złożenie wniosku o wszczęcie („otwarcie”) przewodu doktorskiego wraz z wymaganymi dokumentami na ręce Dziekana WNP

Kandydat na doktora

Kandydat na doktora składa w sekretariacie Dziekana następujące dokumenty:

1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (formularz)

2. Życiorys

3. Wypełniony kwestionariusz osobowy [+2 zdjęcia 4,5x 6,5] (formularz)

4. Oryginał albo kopia dokumentu (potwierdzona przez sekretariat dziekana) stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra albo licencjata lub równorzędnego, o ile uzyskał „Diamentowy Grant”  w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki (art. 13a ustawy)

5. Proponowany temat i koncepcja rozprawy doktorskiej w 5 egzemplarzach (wzór) ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej

6. Wykaz prac naukowych oraz informacja o działalności popularyzującej naukę.

(Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej).

7. Opinia proponowanego promotora dysertacji wraz z jego pisemną zgodą na przyjęcie funkcji promotora oraz wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego (jeśli zachodzi taka potrzeba)

8. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie (obowiązuje to również w przypadku, gdy rada innej jednostki naukowej rozpatrywała wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego)

9. Zobowiązanie kandydata do pokrycia kosztów związanych z przewodem doktorskim, ewentualnie umowa z pracodawcą kandydata o przeprowadzeniu przewodu doktorskiego

Ewentualne przedstawienie dodatkowych dokumentów

Kandydat na doktora

Kandydat może dołączyć certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (lista uznawanych certyfikatów - załącznik nr 1 do rozporządzenia) oraz wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski. W takim przypadku członkowie rady wydziału uprawnieni do głosowania w przewodach doktorskich podejmują stosowną uchwałę (w głosowaniu tajnym).

Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości wszczęcia przewodu

Zespół opiniujący

Dziekan powołuje zespół opiniujący, którego zadaniem jest przygotowanie opinii dotyczącej możliwości wszczęcia przewodu doktorskiego kandydata. Skład zespołu ustala każdorazowo Dziekan spośród członków Rady Wydziału posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Zadaniem zespołu jest sprawdzenie, czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę Wydziału uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora oraz czy przedłożony konspekt rozprawy doktorskiej reprezentuje odpowiedni poziom naukowy oraz świadczy o takim zaawansowaniu prac, które pozwala na wszczęcie przewodu doktorskiego.

Zespół opiniujący może przeprowadzić z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, dotyczącą tematyki jego badań. Jeśli konspekt wymaga uzupełnienia lub poprawienia, zostaje zwrócony kandydatowi z odpowiednimi uwagami.

Uwaga: Zespół opiniujący nie podejmuje decyzji w przedmiocie wszczynania przewodu, lecz jedynie formułuje opinię, która jest również przekazywana kandydatowi. Kandydat może wycofać wniosek o wszczęcie przewodu.

Dodatkowe egzaminy dla kandydatów nie posiadających wykształcenia pedagogicznego

Profesorowie – kandydat na doktora

Jeśli kandydat na doktora nie posiada tytułu zawodowego magistra pedagogiki lub magistra pedagogiki specjalnej, musi zdać dodatkowe egzaminy obejmujące swym zakresem trzy wybrane przez siebie subdysypliny pedagogiki (spośród następujących): historia wychowania, dydaktyka, pedagogika specjalna, filozofia edukacji, socjologia edukacji, pedeutologia, pedagogika małego dziecka, andragogika, poradoznawstwa. Egzaminatorami są członkowie Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych uprawnieni do głosowania w przewodach doktorskich.

Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora

Rozpatrywanie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego

Rada Wydziału

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego jest rozpatrywany na posiedzeniu Rady Wydziału nie później niż dwa miesiące od jego złożenia. Przewodniczący zespołu opiniującego przedstawia opinię na temat kompetencji naukowych kandydata oraz możliwości wszczęcia przewodu. Konieczne jest, aby w posiedzeniu Rady Wydziału uczestniczył opiekun naukowy kandydata, który powinien przedstawić własną opinię oraz zaprezentować sylwetkę kandydata.

Wszczęcie przewodu doktorskiego

Rada Wydziału 

Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego. Jeśli wynik głosowania jest pozytywny, przewód zostaje wszczęty i następują kolejne jego etapy. W przypadku negatywnego wyniku głosowania, procedura zostaje zamknięta.

Uwaga: Zgodnie z art. 20 ust.1 w zw. z art. 14 ust.2 ustawy  uchwały rady wydziału w przedmiocie:

- wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora

pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie;

- wyznaczenia recenzentów;

- przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;

- przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;

- nadania stopnia doktora

są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy do głosowania, o którym mowa w ust. 1, są uprawnieni członkowie właściwej rady jednostki organizacyjnej posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego

oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami

doktora habilitowanego na podstawie art. 21a.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje ponadto osobom wymienionym

w art. 10, a w czynnościach przewodu doktorskiego – także recenzentom i

promotorowi rozprawy doktorskiej.

 

Wyznaczenie promotora

rozprawy doktorskiej

Rada Wydziału  

Po wszczęciu przewodu doktorskiego Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora i ewentualnie – osobną uchwałę w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego.

Uwaga: Ustala się, iż promotor lub promotor pomocniczy może sprawować opiekę naukową nad maksymalnie dziesięcioma kandydatami równocześnie, którym wszczęto przewód doktorski. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie pedagogiki lub dyscypliny pokrewnej, i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.

W przewodach doktorskich realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej Rada Wydziału może powołać kopromotora, którym jest uczony reprezentujący zagraniczny ośrodek naukowy.

Powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie

Powołanie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego

Rada Wydziału   

Rada Wydziału określa zakres egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego oraz powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej. W skład komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie nowożytnego języka obcego wchodzi promotor; Rada Wydziału może też powołać do komisji promotora pomocniczego – bez prawa głosu. Komisja wyłania ze swego grona przewodniczącego – spośród etatowych pracowników WNP.

Z egzaminu jest zwolniony kandydat, który przedstawi stosowny certyfikat językowy (zob. lista).

Powołanie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dyscypliny dodatkowej

Rada Wydziału   

Rada Wydziału określa zakres egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej oraz powołuje komisję do jego przeprowadzenia. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej  odpowiadającej temu egzaminowi albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a w zakresie tej dyscypliny naukowej. W skład komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dyscypliny dodatkowej wchodzi promotor; Rada Wydziału może też powołać do niej promotora pomocniczego – bez prawa głosu. Komisja wybiera w swoim gronie przewodniczącego – spośród etatowych pracowników WNP.

Powołanie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dyscypliny podstawowej

Rada Wydziału   

Rada Wydziału określa zakres egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej (pedagogiki) i powołuje komisję do jego przeprowadzenia.

W skład komisji wchodzą co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej albo osoby, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a., w tym promotor. W skład komisji przeprowadzające egzamin doktorski w zakresie dyscypliny podstawowej Rada Wydziału może powołać promotora pomocniczego (bez prawa głosu). Komisja wybiera w swoim gronie przewodniczącego – spośród etatowych pracowników WNP.

Przeprowadzenie egzaminów doktorskich

Ustalenie terminów egzaminów doktorskich

Dziekan

Terminy egzaminów doktorskich ustala dziekan w porozumieniu ze  właściwymi komisjami.

Ocenianie

Komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie

Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich WNP.

Wydanie zgody na powtórne zdawanie egzaminów doktorskich

Rada Wydziału

W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę  na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż jeden raz.

Uwaga: egzaminy doktorskie muszą być zdane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału (czyli można do nich przystępować również po złożeniu ukończonej rozprawy doktorskiej).

Przedłożenie rozprawy doktorskiej

Przedłożenie rozprawy doktorskiej

Kandydat na doktora

Kandydat przedkłada promotorowi ukończoną rozprawę doktorską (w pięciu egzemplarzach w formie elektronicznej i papierowej) wraz ze streszczeniem w języku polskim oraz streszczeniem w języku angielskim. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 13 ust.1  ustawy.. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej jeżeli odpowiada wymogom określonym w art. 13 ust.1 i 3 ustawy..

Obowiązkiem doktoranta jest dostarczenie pięciu egzemplarzy wydrukowanych oraz w wersji elektronicznej. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim oraz streszczeniem w języku polskim.

Autor dysertacji składa również oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie swej rozprawy na terenie Biblioteki DSW.

Przekazanie pracy doktorskiej Dziekanowi

promotor

Promotor przedstawia rozprawę Dziekanowi wraz ze swą pisemną opinią.

Przekazanie egzemplarza rozprawy do biblioteki DSW

Dziekan

Dziekan przekazuje Dyrektorowi Biblioteki DSW wydrukowany egzemplarz pracy doktorskiej wraz z płytą zawierającą wersję elektroniczną. Spisuje się stosowny protokół przekazania.

Powołanie komisji doktorskiej

Powołanie komisji doktorskiej

Rada Wydziału

Rady Wydziału powołuje ze swojego składu – w drodze uchwały – komisję doktorską do rozstrzygania w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, jak również przyjęcia publicznej obrony. W skład komisji, proponowany przez Dziekana, wchodzi co najmniej dziewięć osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, a ponadto recenzenci i promotor. Rada Wydziału może powołać do komisji również promotora pomocniczego (bez prawa głosu).

Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej

Powołanie recenzentów rozprawy

Rada Wydziału  

Rada Wydziału na wniosek Dziekana powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub na wydziale innym niż ten, którego pracownikiem jest kandydat, i niebędących członkami rady WNP. Recenzentem w przewodzie doktorskim nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Przekazanie pracy doktorskiej recenzentom

Dziekan

Dziekan zwraca się do recenzentów o przygotowanie recenzji rozprawy doktorskiej w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od momentu otrzymania wniosku o sporządzenie recenzji. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o jeden miesiąc. Recenzję przedstawia się Radzie Wydziału

w formie papierowej i elektronicznej.

Sporządzenie recenzji

Recenzenci

Recenzja powinna zawierać szczegółowo uzasadnioną ocenę z jednoznaczną konkluzją o spełnieniu przez autora rozprawy doktorskiej warunków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy

(Ewentualne: przekazanie kandydatowi wniosków dotyczących uzupełnienia lub poprawianie rozprawy doktorskiej)

Rada Wydziału

Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej. Rada Wydziału przekazuje je kandydatowi i promotorowi. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie Wydziału, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają radzie wydziału recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie.

Przekazanie recenzji Centralnej Komisji

Rada Wydziału

Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji Rada Wydziału przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – w formie elektronicznej.

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony 

Komisja doktorska

Komisja doktorska, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską oraz opiniami promotora oraz recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony.

Uwaga: W przypadku, gdy jedna recenzja zawiera konkluzję pozytywną a druga - negatywną, komisja doktorska rozstrzyga (w głosowaniu tajnym), czy wyznaczyć dodatkowego recenzenta. Jeśli dodatkowa recenzja zawiera pozytywną konkluzję, następuje głosowanie w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony, komisja doktorska przestawia sprawę, wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego. Dziekan zawiadamia na piśmie kandydata i promotora o nieprzyjęciu rozprawy i niedopuszczeniu jej do publicznej obrony. W piśmie umieszcza uzasadnienie.

Zawiadomienie o terminie obrony

Komisja doktorska

Komisja doktorska zawiadamia, co najmniej 10 dni przed terminem obrony, o terminie i miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika oraz wywiesza ogłoszenie w siedzibie Rady Wydziału.

 

Upublicznienie streszczenia rozprawy doktorskiej oraz recenzji

Komisja doktorska

Niezwłocznie po podjęciu uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony komisja doktorska zamieszcza na stronie internetowej wydziału streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami (recenzje są umieszczane w dniu ich przekazania przez recenzentów). Pozostają one na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania kandydatowi stopnia naukowego doktora.

Pełny tekst rozprawy jest udostępniony wszystkim zainteresowanym w czytelni Biblioteki DSW od dnia podjęcia przez komisję doktorską uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.

Wyznaczenie terminu i miejsca obrony rozprawy doktorskiej

Dziekan

Termin i miejsce publicznej obrony wyznacza Dziekan na wniosek przewodniczącego komisji doktorskiej.

 

Publiczna obrona

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Komisja doktorska, kandydat

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora i promotora pomocniczego. Po przywitaniu promotor przestawia sylwetkę kandydata, następnie kandydat prezentuje główne założenia rozprawy doktorskiej. Następnie recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji a następnie otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję kończy wypowiedź kandydata.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

Komisja doktorska

Po zakończeniu obrony komisja doktorska, na posiedzeniu niejawnym, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej.

Nadanie stopnia doktora

Nadanie stopnia doktora

Rada Wydziału  

W przypadku przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej przez komisję doktorską, przewodniczący komisji przedstawia na posiedzeniu Rady Wydziału projekt uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Jeśli komisja doktorska podjęła uchwałę o nieprzyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, przedstawia sprawę radzie wydziału wraz uzasadnieniem. Dziekan zarządza głosowanie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora. Jeśli wynik głosowania jest negatywny, Dziekan zawiadamia na piśmie kandydata i promotora o odmowie nadania stopnia doktora. W piśmie umieszcza uzasadnienie.

 

 

Zamknięcie przewodu doktorskiego

Rada Wydziału  

Przewód doktorski zostaje zamknięty, jeśli:

- Rada Wydziału podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;

- Rada Wydziału podejmie uchwałę o odmowie nadania kandydatowi stopnia doktora;

- Rada Wydziału podejmie uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego na wniosek promotora.

Rada Wydziału może zamknąć przewód doktorski, jeśli:

- kandydat nie przystąpi w wyznaczonym czasie do egzaminów doktorskich;

- kandydat nie przestawi ukończonej rozprawy doktorskiej w wyznaczonym czasie (tj. w ciągu czterech lat od wszczęcia przewodu).

 

 

 

 

 

 

Odwołanie się od uchwał rady wydziału

Kandydat na doktora

 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnieść od uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy

 odwołanie do Centralnej Komisji, za pośrednictwem rady wydziału przeprowadzającej jego przewód, w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia tej samej lub innej radzie wydziału.