Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Przewody doktorskie WNP - lista zagadnień i podstawowych lektur

 

 

Do pobrania: lista prowadzących (trzy dodatkowe egzaminy do zaliczenia dla osób bez wykształcenia pedagogicznego)

Do pobrania: protokół z kolokwium z pedagogiki dla osób, które nie posiadają tytułu zawodowego magistra pedagogiki.

Poniżej listy przykładowych  zagadnień i podstawowych lektur do kolokwium z pedagogiki dla osób, które wnioskują o  wszczęcie przewodu doktorskiego DSW, a nie posiadają tytułu zawodowego magistra pedagogiki. Kandydat wybiera trzy subdyscypliny pedagogiki spośród następujących: historia wychowania, dydaktyka, pedagogika specjalna, filozofia edukacji, socjologia edukacji, pedeutologia, pedagogika małego dziecka, andragogika, poradoznawstwo.

                                                

Historia wychowania

1. Grecka paideia w okresie helleńskim.
2. Systemy wychowawcze Sparty i Aten.
3. Koncepcje pedagogiczne Sokratesa, Platona i Arystotelesa.
4. Teoretycy wychowania w starożytnym Rzymie: Seneka Młodszy,Kwintylian, Plutarch z Cheronei.
5. Chrześcijaństwo a dorobek myśli pedagogicznej i szkolnictwa starożytności.
6. Powstanie najstarszych europejskich uniwersytetów.
7. Ideał stanu rycerskiego w średniowieczu i wychowanie rycerskie.
8. Pedagogika Erazma z Rotterdamu i Ludwika Vivesa.
9. Wpływ reformacji na wychowanie i szkolnictwo.
10. Szkolnictwo jezuickie w Polsce w okresie staropolskim.
11. Życie i myśl J.A. Komeńskiego.
12. Pedagogika europejskiego oświecenia.
13. Wychowanie naturalistyczne wg J.J. Rousseau.
14. J. Locke i program wychowania gentlemana.
15. Powstanie i działalność Komisji Edukacji Narodowej.
16. Europejska myśl pedagogiczna XIX wieku i jej główni przedstawiciele: J.F. Herbart i H. Spencer.
17. Szkolnictwo na ziemiach polskich pod zaborami.
18. Nowe wychowanie i jego wpływ na oświatę.
19. Rozwój myśli pedagogicznej w Polsce w okresie międzywojennym.
20. Polityka oświatowa okupantów w okresie II wojny światowej.
21. Polityczne aspekty reform szkolnych w Polsce po II wojnie światowej.
22. Szkoła alternatywna i jej odmiany.

 

 Literatura

 • Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.
 • Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1963.
 • Draus J., Terlecki R., Historia wychowania, t. II: Od Rewolucji Francuskiej do czasów obecnych, Kraków 2005.
 • Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, Warszawa 2001.
 • Kot S., Historia wychowania, t. I - II, Warszawa 1996.
 • Litak S., Historia wychowania, t. I: Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Kraków 2004.
 • Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1999.
 • Szulakiewicz W., Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918-1939. Studium historiograficzne, Toruń 2000.

 

 

 Dydaktyka

 

1. Orientacje metodologiczne w dydaktyce.
2. Tradycje dydaktyki polskiej.
3. Podstawowe koncepcje kształcenia.
4. Źródła celów edukacji.
5. Cele kształcenia i ich kategoryzacja.
6. Koncepcje i kierunki modyfikacji programów kształcenia.
7. Programy autorskie.
8. Dydaktyczne uwarunkowania współczesnego modelu kształcenia.
9. Podstawowe prawidłowości procesu uczenia się.
10. Style uczenia się.
11.  Nowe koncepcje charakteryzujące rolę ucznia.
12. Rola aktywności emocjonalnej w procesie kształcenia.
13. Kształtowanie postaw twórczych.
14. Ewaluacja procesu kształcenia.
15. Kontrowersje wokół oceniania szkolnego.
16. Innowacje a reformy oświatowe.
17. Granice moralne innowacji dydaktycznych.
18. Technologia kształcenia.
19. E-learning a nauczanie tradycyjne.
20. Nowe kompetencje nauczyciela.

 

Literatura

 • Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.
 • Bruner J. S., W poszukiwaniu teorii nauczania, Warszawa 1964.
 • Dobrołowicz W., Psychodydaktyka kreatywności, Warszawa 1995.
 • Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się, Poznań 2000.
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2003 (wybrane hasła).
 • Nawroczyński B., Dzieła wybrane, t. II, Warszawa 1987.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1997.
 • Ornstein A. C., Hunkins F. P., Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, Warszawa 1998.
 • Pedagogika, t. II, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003.
 • Silberman M., Uczymy się uczyć, Gdańsk 2003.
 • Zaczyński W., Metodologiczna tożsamość dydaktyczna, Warszawa 1988.

 

 Pedagogika specjalna

 

1. Przedmiot pedagogiki specjalnej.                  
2. Upodmiotowienie i obiektywizacja niepełnosprawności.
3. Pedagogika specjalna w kontekście wyzwań społecznych: wczesna interwencja rehabilitacyjna, edukacja inkluzywna, normalizacja, samostanowienie.
4. Formy postępowania terapeutyczno -wychowawczego w pedagogice specjalnej.
5. Klasyfikacje niepełnosprawności umysłowej
6. Etiologia niepełnosprawności umysłowej.
7. Charakterystyka osób niepełnosprawnych umysłowo.
8. Rewalidacja osób niepełnosprawnych umysłowo.
9. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – problemy wczesnego rozpoznawania i terapii
10. Wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością w oparciu o psychomotorykę  jako holistyczną opcję percepcji osoby.
11. Zaburzenia sensoryczne /rodzaje i etiologia/.
12. Możliwości i ograniczenia przezwyciężania deprywacji sensorycznej.
13. Ogólna charakterystyka skutków braku lub zaburzeń w funkcjonowaniu analizatora wzroku.
14. Upośledzenie słuchu i jego wpływ na funkcjonowanie poznawczo  emocjonalne jednostki.
15. Sprzężenie  upośledzeń.
16. Rewalidacja osób przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządu ruchu.
17. Rehabilitacja i pomoc osobom niepełnosprawnym w domu rodzinnym i szkole.
18. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
19. Stadia i typologie nieprzystosowania społecznego.
20. Czynniki osobowościowe i społeczne jako predyktory zachowań niedostosowanych i przestępczych.
21. Rodzaje i rozmiary współczesnych zachowań patologicznych młodzieży.
22. System profilaktyki i resocjalizacji osób niedostosowanych w Polsce.
23. Czynniki determinujące efektywność oddziaływań rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych.
 

Literatura:

 • Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971.
 • Doroszewska J., Pedagogika specjalna, t. I-II, Warszawa 1981.
 • Dykcik W., Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych, Poznań 2005.
 • Kosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003.
 • Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.
 • Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań 2003.
 • Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1995.
 • Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000.
 • Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000.