Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Przewody doktorskie WNP - regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich
w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Uwagi wstępne

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128)
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 252, poz. 2125)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 153, poz. 1094 i 1095)

 

Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: pedagogika

Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: pedagogika, na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 listopada 2005 roku (zobacz: dokument).


Warunki przeprowadzania przewodów doktorskich

Stopień naukowy doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.

Rozprawa doktorska  powinna stanowić oryginalne rozwiązanie zagadnienia naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Dysertacja musi być dorobkiem autora; może też stanowić samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej (art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku), jeżeli można bez trudu wskazać na indywidualny wkład autora, odpowiadający warunkom stawianym rozprawie doktorskiej.


Szczegółowy tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego


1. Złożenie wniosku i dodatkowych dokumentów

Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora składa w dziekanacie Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW następujące dokumenty:

 - wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (zobacz wzór),
 - życiorys,
 - wypełniony kwestionariusz osobowy [+2 zdjęcia 4,5x 6,5],
 - oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra,
 -  konspekt rozprawy doktorskiej - proponowany temat i koncepcja rozprawy [w pięciu egzemplarzach],
 -  wykaz publikacji oraz kserokopie wybranych ważniejszych pozycji [w pięciu egzemplarzach],
 -  opinię opiekuna naukowego o działalności naukowej kandydata wraz z deklaracją gotowości podjęcia obowiązków promotora,
 -  informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (obowiązuje to również w przypadku, gdy rada innej jednostki naukowej rozpatrywała wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego),
 -  zobowiązanie do pokrycia kosztów przewodu.


2. Ekspertyza zespołu opiniującego

Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych powołuje zespół opiniujący, którego zadaniem jest przygotowanie opinii dotyczącej możliwości wszczęcia przewodu. Skład zespołu każdorazowo powołuje Dziekan z członków Rady Wydziału posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Członkowie zespołu są dobierani stosownie do kompetencji posiadanych w zakresie badań prowadzonych przez kandydata. Zadaniem zespołu jest przede wszystkim sprawdzenie, czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę Wydziału uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora oraz czy przedłożony konspekt rozprawy doktorskiej reprezentuje odpowiedni poziom naukowy oraz świadczy o takim zaawansowaniu prac, które pozwala na wszczęcie przewodu doktorskiego.

Zespół opiniujący może przeprowadzić z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, dotyczącą tematyki jego badań. Jeśli konspekt wymaga uzupełnienia lub poprawienia, zostaje zwrócony kandydatowi z odpowiednimi uwagami. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada tytułu zawodowego magistra pedagogiki, lecz tytuł zawodowy magistra innej dyscypliny naukowej, zespół opiniujący żąda od niej odbycia kolokwium obejmującego wiadomości z pedagogiki. Kolokwium obejmuje swym zakresem  pięć subdyscyplin pedagogiki: historię wychowania, pedagogikę ogólną, teorię wychowania, dydaktykę i pedagogikę specjalną. Kandydat wybiera trzy subdyscypliny.
(zobacz: lista zagadnień i podstawowych lektur)3. Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego na posiedzeniu Rady Wydziału

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego jest rozpatrywany na posiedzeniu Rady Wydziału, nie później niż dwa miesiące od jego złożenia. Przewodniczący zespołu opiniującego przedstawia opinię na temat kompetencji naukowych kandydata. Konieczne jest, aby w posiedzeniu Rady Wydziału uczestniczył również opiekun naukowy kandydata, który powinien przedstawić własną opinię.

Rada Wydziału podejmuje (w głosowaniu tajnym) uchwały o:

 - wszczęciu przewodu doktorskiego,

 - wyznaczeniu promotora.

Rada Wydziału może również podjąć uchwałę o odrzuceniu wniosku. Wówczas przewodniczący Rady Wydziału zawiadamia pisemnie kandydata o decyzji i jej przyczynach.

Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady Wydziału, przy czym są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania są uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, opiekun naukowy kandydata, a w dalszych czynnościach również recenzenci.

 

4. Złożenie rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska powinna być złożona w dziekanacie w pięciu egzemplarzach (oraz w wersji elektronicznej zapisanej obowiązkowo w formacie txt i do wyboru w formacie doc lub pdf na płycie CD lub DVD)  wraz z opinią promotora. Autor dysertacji podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie swej rozprawy na terenie Biblioteki DSW. Dziekan  przekazuje Dyrektorowi Biblioteki DSW wydrukowany egzemplarz pracy doktorskiej wraz z płytą zawierającą wersję elektroniczną. Spisuje się stosowny protokół przekazania.


5. Wyznaczenie recenzentów

Rada Wydziału wyznacza (w oddzielnych głosowaniach tajnych) dwóch recenzentów przedłożonej rozprawy doktorskiej. W uzasadnionych przypadkach może być powołany trzeci recenzent. Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

W przypadku doktorantów, będących pracownikami DSW, na recenzenta może być powołany tylko jeden pracownik DSW. W przypadku kandydatów zatrudnionych w innej jednostce, na recenzenta rozprawy może być powołany tylko jeden pracownik macierzystej jednostki kandydata.

6. Powołanie komisji egzaminacyjnej i egzaminy doktorskie

Następnie Rada Wydziału

 -  ustala (w głosowaniu jawnym) zakres tematyczny egzaminów doktorskich;

 -  powołuje (w głosowaniu tajnym) komisję egzaminacyjną do ich przeprowadzenia. Członkami komisji mogą być jedynie osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wymóg ten nie dotyczy egzaminatorów z języka obcego nowożytnego.

Przewodniczący Rady Wydziału ustala termin egzaminów doktorskich; muszą się one odbyć przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.

Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie:

 - dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej: w skład komisji wchodzą co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor lub promotorzy; ponadto do komisji mogą dołączyć recenzenci rozprawy doktorskiej;

 - dyscypliny dodatkowej wybranej przez kandydata: w skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadającej temu egzaminowi;

 - języka obcego nowożytnego wybranego przez kandydata; w skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej;

 Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. W protokole umieszcza się zadane pytania oraz ocenę odpowiedzi. Członek komisji, który nie zgadza się z oceną większości, ma prawo zgłosić do protokołu odrębną opinię. W przypadku niezadowalających wyników egzaminu, kandydat może złożyć wniosek do Rady Wydziału o jego powtórzenie. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od pierwszego egzaminu i nie więcej niż jeden raz.


7. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do obrony

Egzemplarz ukończonej pracy doktorskiej zostaje udostępniony  do wglądu w Bibliotece DSW, natomiast recenzje dysertacji znajdują się w Sekretariacie Dziekana i  są udostępniane członkom Rady Wydziału.

Rada Wydziału, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską oraz opiniami promotora i recenzentów, podejmuje uchwałę (w głosowaniu tajnym) w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Rada Wydziału może uzależnić przyjęcie rozprawy od jej uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia. Wówczas skorygowana rozprawa jest ponownie wysyłana do tych samych recenzentów, z prośbą o dodatkową ocenę. Następnie Rada Wydziału podejmuje uchwałę o jej ewentualnym przyjęciu. W przypadku, gdy jedna recenzja jest pozytywna, a druga negatywna, Rada Wydziału rozstrzyga (w głosowaniu tajnym), czy wyznaczyć dodatkowego recenzenta. Jeśli dodatkowa recenzja jest pozytywna, może być podstawą do przyjęcia rozprawy. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony, Przewodniczący zawiadamia kandydata i promotora o negatywnej decyzji Rady Wydziału, podając przyczyny na piśmie.

Jeśli Rada Wydziału podejmie uchwałę o przyjęciu pracy doktorskiej, powołuje komisję doktorską do przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy. W skład komisji wchodzą: dziekan lub jego zastępca, promotor rozprawy doktorskiej, recenzenci oraz co najmniej 5 osób (nie więcej jednak niż 10) – wyłonionych w głosowaniu tajnym - spośród członków Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW posiadających tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia, w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej.


8. Bezpośrednie przygotowania do obrony

Dziekan Wydziału wyznacza termin i miejsce obrony rozprawy doktorskiej. Informację na ten temat przekazuje się jednostkom organizacyjnym w kraju, uprawnionym do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: pedagogika. Najpóźniej dziesięć dni przed terminem obrony wywiesza się stosowne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Nauk Pedagogicznych, informując również o miejscu przechowywania egzemplarza do wglądu. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej.

Kandydat jest zobowiązany do sporządzenia pisemnych odpowiedzi na recenzje
i dostarczenia ich do sekretariatu dziekana najpóźniej siedem dni przed obroną. W tym samym terminie ma obowiązek dostarczyć autoreferat zawierający streszczenie rozprawy (w objętości nie przekraczającej dziesięciu stron).


9. Obrona rozprawy doktorskiej

Obrona składa się z części jawnej i niejawnej.

W części jawnej przebiega według następującego planu:

►  przewodniczący komisji doktorskiej dokonuje otwarcia posiedzenia, przedstawia przebieg dotychczasowych etapów przewodu doktorskiego. Informuje, że kandydat:

 -  spełnia warunki wymagane przepisami o przewodach doktorskich,

 -  zdał pomyślnie egzaminy doktorskie,

 -  przedłożył rozprawę doktorską, która uzyskała pozytywne oceny recenzentów
i opinię promotora oraz została przyjęta i dopuszczona do obrony uchwałą Rady Wydziału;

►   promotor przewodu doktorskiego prezentuje sylwetkę kandydata, przebieg jego pracy oraz dorobek naukowy;

►   kandydat referuje główne tezy dysertacji;

►   recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swe opinie. Obecność recenzentów
w czasie obrony jest obowiązkowa. W sytuacjach wyjątkowych może być nieobecny tylko jeden recenzent. Wówczas przewodniczący komisji doktorskiej odczytuje tekst jego recenzji lub prosi o to jednego z członków komisji;

►   kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach;

►   przewodniczący otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabrać głos wszyscy obecni na sali;

►   kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Po części jawnej członkowie komisji doktorskiej biorą udział w części niejawnej. Przewodniczący komisji doktorskiej może zaprosić na część niejawną również inne osoby, które jednak nie mogą brać udziału w głosowaniach.

W części niejawnej recenzenci, promotor oraz członkowie komisji doktorskiej, którzy zadawali kandydatowi pytania, powinni wyrazić swą opinię na temat przebiegu obrony. Po dyskusji przewodniczący komisji doktorskiej poddaje pod głosowanie uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Jeśli wynik głosowania jest pozytywny, przewodniczący komisji doktorskiej przygotowuje dla Rady Wydziału projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: pedagogika.

Na posiedzeniu Rady Wydziału jej członkowie podejmują uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: pedagogika. Do głosowania są uprawnieni członkowie Rady Wydziału, którzy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, oraz recenzenci rozprawy i promotor. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Rozprawa doktorska może być wyróżniona na wniosek jednego z recenzentów. Wniosek może być zgłoszony ustnie po podjęciu uchwały o nadaniu stopnia doktora i powinien uzyskać akceptację pozostałych recenzentów. Rozstrzygnięcie zapada w głosowaniu tajnym i jest pozytywne, jeśli wniosek uzyska poparcie co najmniej dwóch trzecich liczby osób uprawnionych do głosowania i obecnych na sali.

Decyzja Rady Wydziału o nadaniu stopnia naukowego doktora jest przekazywana promowanemu doktorowi osobiście lub listownie.

Osobie, której nadano stopień doktora, wydaje się oryginał dyplomu i jeden odpis dyplomu
w języku polskim, a na jej pisemny wniosek – także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, w szczególności: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski. Odpis wydawany jest na druku według wzoru określonego dla dyplomu.


Postanowienia końcowe

Jeśli od daty rozpoczęcia przewodu minęły cztery lata i nie zakończył się on uzyskaniem przez kandydata stopnia doktora, Rada Wydziału zwraca się do kandydata z prośbą o potwierdzenie chęci kontynuowania przewodu. W przypadku jej braku, Rada Wydziału podejmuje uchwałę o zamknięciu przewodu.

Wszczęty przewód doktorski nie kończy się nadaniem kandydatowi stopnia naukowego doktora, gdy:

►  kandydat nie zda pomyślnie wymaganych egzaminów doktorskich,

►  Rada Wydziału nie przyjmie rozprawy doktorskiej i nie dopuści do publicznej obrony,

►  kandydat nie obroni rozprawy doktorskiej.

W przypadku odmowy nadania stopnia naukowego doktora kandydat zostaje o tym powiadomiony niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Radę. Następnie, przewodniczący Rady Wydziału dostarcza kandydatowi na piśmie zastrzeżenia Rady Wydziału, które wpłynęły na odmowę przyznania stopnia doktora.

Kandydat może odwołać się do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia o treści uchwały. Rada Wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji, wraz ze swoją opinią i dokumentacją przewodu, w terminie do trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia o treści uchwały. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż  cztery miesiące, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo, uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie tej samej lub innej jednostki organizacyjnej.

W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Dziekan Wydziału po ewentualnym zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.