Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu


Stypendium doktoranckie

Od pierwszego miesiąca stacjonarnych studiów doktoranckich doktorant może otrzymywać stypendium doktoranckie. Warunkiem jego otrzymania jest znalezienie się w gronie 50 procent najlepszych doktorantów danego roku studiów doktoranckich. Szczegółowe warunki przyznawania stypendium doktoranckiego określa regulamin W przypadku doktorantów I roku stypendium doktoranckie może być przyznane tym, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku dalszych lat studiów stypendium doktoranckie otrzymuje co najmniej 50 procent doktorantów danego roku, spośród tych, którzy w poprzednim roku studiów doktoranckich wyróżniali się w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej. Stypendium jest przyznawane przez Rektora Uczelni na wniosek doktoranta (złożony na odpowiednim formularzu) zaopiniowany przez doktorancką komisję stypendialną wydziału prowadzącego stacjonarne studia doktoranckie. Wnioski o stypendium doktoranckie składa się w terminie wyznaczonym przez kierownika studiów doktoranckich.

 

W roku 2018 wnioski o stypendium doktoranckie należy złożyć do dnia 20 września 2018 roku. W przypadku nowo przyjętych doktorantów, którzy rozpoczynają swe studia w roku akademickim 2018/2019, termin składania wniosków o stypendium doktoranckie upływa 23 października.

 

Uwaga: otrzymanie stypendium doktorskiego jest możliwe niezależnie od osobistych dochodów doktoranta oraz innych otrzymywanych stypendiów (z funduszy pomocy materialnej, stypendiów ministra etc.)

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Od pierwszego miesiąca stacjonarnych studiów doktoranckich doktorant może otrzymywać tzw. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w wysokości co najmniej 800 zł miesięcznie. Warunkiem otrzymania owego zwiększenia jest znalezienie się w gronie 30 procent najlepszych doktorantów danego roku studiów doktoranckich. Szczegółowe warunki przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa regulamin. W przypadku doktorantów I roku studiów doktoranckich zwiększenie przysługuje tym, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym (jeśli na pierwszy roku przyjęto np. 30 osób, to 10 najlepszych doktorantów może otrzymać stypendium). W przypadku dalszych lat studiów doktoranckich zwiększenie przysługuje tym 30 procentom doktorantów danego roku, którzy w poprzednim roku studiów doktoranckich wyróżniali się w pracy naukowej. Stypendium jest przyznawane przez Rektora Uczelni na wniosek doktoranta (złożony na odpowiednim formularzu) zaopiniowany przez doktorancką komisję stypendialną wydziału prowadzącego stacjonarne studia doktoranckie. Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego składa się w terminie wyznaczonym przez kierownika studiów doktoranckich. W roku 2018 termin składania wniosków upływa 31 października.

Uwaga: zwiększenie stypendium doktoranckiego przysługuje niezależnie od osobistych dochodów doktoranta oraz innych otrzymywanych stypendiów (z funduszy pomocy materialnej, stypendiów ministra etc.)