Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Stypendium socjalne

Doktoranci w roku akademickim 2018/2019 wnioski o stypendia składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb.

W roku akademickim 2018/2019 miesięczny dochód na osobę uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 800 zł. Stypendia socjalne są przyznawane na rok akademicki.

Ważne informacje i terminy:

Szczegółowy wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy materialnej, znajduje się w Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW w rozdziale dotyczącym stypendium socjalnego.

 

Podania  o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019 można składać od 06.10.2018 r. do 31.10.2018 r. w Sekretariacie studiów doktoranckich w budynku przy ul. Strzegomskiej 55, pok. 402.

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów zostaną podane do wiadomości doktorantów po 15 listopada 2018 r. na stronie internetowej Uczelni.

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Doktorantów zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z podjęciem decyzji o przyznaniu stypendium, jeśli podanie i opisana w nim sytuacja materialna studenta/doktoranta wzbudzi wątpliwości Komisji. W takim przypadku Komisja może poprosić o opinię jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.

 

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej  ds. Doktorantów przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów i składać w Sekretariacie studiów doktoranckich terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie przez doktoranta decyzji o przyznaniu stypendium.