Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Uprawnienia akademickie

 

Habilitacje

Wydział Nauk Pedagogicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika, na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 30 listopada 2009 r (zobacz dokument).

Zobacz informacje o procedurze habilitacyjnej

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest czwartą uczelnią niepaństwową w Polsce, której przyznano uprawnienia habilitacyjne.

Uzyskanie pełnych praw akademickich jest dla Uczelni ogromnym sukcesem naukowym, potwierdzającym, że Wydział Nauk Pedagogicznych gwarantuje odpowiednio wysoki poziom merytoryczny upoważniający do:

 • prowadzenia studiów III stopnia (doktoranckich),
 • przeprowadzania przewodów habilitacyjnych
 • prowadzenia postępowań o nadanie tytułu profesora.

 

Zgodnie z ustawą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może otrzymać jednostka organizacyjna, która zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwanaście osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, które nabyły uprawnienia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a, dla których ta jednostka jest podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, reprezentujących dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, w których zakresie jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie, w tym co najmniej trzy osoby  posiadające tytuł naukowy profesora

 

Na WNP DSW zatrudniamy:

 • profesorów z dziedziny pedagogika. Do grona wykładowców należą najwybitniejsi specjaliści w dziedzinie pedagogiki w kraju, m.in.:
  • prof. zw. dr hab. Mieczysław Malewski,
  • prof. zw. dr hab. Aniela Korzon
  • prof. zw. dr hab. Adam Zych
 • doktorów habilitowanych
  • prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica,
  • prof. DSW dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak,
  • prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz,
  • prof. DSW dr hab. Jerzy Kochanowicz,
  • prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz,
  • prof. DSW dr hab. Marek Heine,
  • prof. DSW dr hab. Jolanta Zwiernik,
  • prof. DSW dr hab. Małgorzata Sekułowicz,
  • prof. DSW dr hab. Stanisława Mihilewicz,
  • prof. DSW dr hab. Joanna Kruk-Lasocka,
  • prof. DSW dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel Kawy,
  • prof. DSW dr hab. Elżbieta Matynia,
  • prof. DSW dr hab. Elżbieta Siarkiewicz,
  • prof. DSW dr hab. Maria Reut,
  • prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova
  • prof. DSW dr hab. Alicja Czerkawska

   

  • 38 doktorów.


  Doktoraty na Wydziale Nauk Pedagogicznych

  Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: pedagogika, na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 listopada 2005 roku (zobacz dokument PDF).

  "Podjęcie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej dało mi wiele możliwości w dążeniu do samorealizacji i rozwoju naukowego. Doświadczenia naukowe oraz wiedza zdobyte w trakcie pracy nad doktoratem pozwoliły mi na poszerzenie wiedzy o kontestacji w biografiach ludzi zmagających się ze zmianą systemową, przemianami w społeczeństwie oraz wyzwaniami nowej rzeczywistości. W trakcie prac nad rozprawą doktorską udoskonaliłem swój warsztat badacza społecznych przestrzeni doświadczenia. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki: efektów zewnętrznych globalizacji (w szczególności w zakresie edukacji i uwłasnowolnienia Południa); triady: system – ideologia – edukacja; pedagogiki krytycznej i emancypacyjnych kontekstów edukacji oraz edukacyjnych wymiarów działań organizacji pozarządowych."

  dr Paweł Rudnicki
  pedagog, wykładowca w DSW
  (stopień doktora otrzymał w DSW w 2008 r.)

  Jego rozprawa „Społeczne i indywidualne oblicza buntu w biografiach kontestatorów“ została wyróżniona przez Radę Wydziału WNP DSW. Nakładem Wydawnictwa Naukowego DSW ukazała się także książka autorstwa dr Rudnickiego „Oblicza buntu w biografiach kontestatorów”

  "Praca nad doktoratem w DSW - to naukowa przygoda, z niezapomnianymi emocjami w odkrywaniu i badaniu rozmaitych wymiarów funkcjonowania człowieka. Ostateczny kształt dysertacji jest wynikiem mojego 30-letniego doświadczenia kliniczno-zawodowego i pedagogicznego, możliwego do podsumowania właśnie w DSW. Kontakty z kadrą profesorską, w niepowtarzalnym klimacie Uczelni, stały się dla mnie dużą szansą na nowe inspiracje badawcze i rozwój naukowy."

  dr Małgorzata Kaleta-Witusiak
  psycholog kliniczny, wykładowca Uniwersytetu
  Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  (stopień doktora otrzymała w DSW w listopadzie 2008 r.)

   Studia doktoranckie z pedagogiki

Doktoraty na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 stycznia 2010 roku (zobacz dokument PDF).