Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Opłaty dotyczące doktorantów

Opłata za studia doktoranckie

Stacjonarne studia doktoranckie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej są bezpłatne, gdyż są finansowane z dotacji MNiSW.

W sytuacji, w której DSW nie otrzymałaby dotacji na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich doktoranci  wnoszą opłatę za studia doktoranckie w wysokości 9 000 zł rocznie.

Możliwe ulgi:

 • Płatne jednorazowo do 15 października (upust 5%) – 8 600 zł,
 • Płatne w dwóch ratach  (upust 2,5%), I rata 4 400 zł do 15 października i II rata 4 400 zł do 15 marca,
 • Płatne w 10 ratach do 15 dnia każdego miesiąca, każda rata 900 zł.

Opłaty za studia doktoranckie należałoby  uiszczać gotówką w kasie Uczelni – budynek przy ul. Wagonowej 9, pokój nr 6 (poniedziałek – sobota 10:00 – 14:00). Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko oraz zaznaczyć, że jest to kolejna rata opłaty za studia doktoranckie.

Opłatę można uiścić również przelewem na konto Uczelni. Indywidualny numer konta dla każdego doktoranta jest generowany  po przyjęciu na studia doktoranckie.

Zarządzenie Rektora DSW nr 2/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku

Opłata za program doktorancki

Uczestnicy Programu doktoranckiego wnoszą opłatę w kwocie 1.500 zł za semestr, płatną jednorazowo lub w systemie ratalnym. Decyzję o sposobie uiszczania opłat podejmuje uczestnik Programu przed rozpoczęciem zajęć danego semestru, wypełniając deklarację wnoszenia opłat.

 • Wpłaty jednorazowe uczestnik Programu jest zobowiązany wnieść: do 15 października – w semestrze zimowym i do 15 marca – w semestrze letnim.
 • Uczestnik Programu doktoranckiego może uiścić opłatę w trzech równych ratach w terminach: do 15 października, 15 listopada i 15 grudnia – w semestrze zimowym oraz do 15 marca, 15 kwietnia i 15 maja w semestrze letnim. W przypadku rozwiązania umowy o udziale w Programie doktoranckim, opłata - pomniejszona o koszt zajęć, które odbyły się do dnia jej rozwiązania - podlega zwrotowi.
 • Opłaty za Program można uiszczać gotówką w kasie Uczelni – budynek przy ul. Wagonowej 9 we Wrocławiu, pokój nr 6 (poniedziałek – sobota: 10.00-14.00). Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz zaznaczyć, że jest to I (II, III) rata (lub całość) opłaty za udział w Programie doktoranckim na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
 • Opłatę można uiścić również przelewem na konto Uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa, konto: 33 1090 2402 0000 0006 1001 1564, tytułem: Imię i nazwisko uczestnika, I (II, III) rata za Program doktorancki, skrót nazwy wydziału (WNP lub WNSiD).|

  Uwaga:
  na wszelkie opłaty można otrzymać fakturę po zwróceniu się do Kwestury DSW (53-609 Wrocław, ul. Wagonowa 9, pokój nr 9, tel. 071 358 27 26). Należy podać swoje imię i nazwisko (lub pełną nazwę instytucji, która finansuje opłaty); pełny adres (z kodem pocztowym); NIP; formę zapłaty (gotówka, przelew); adres do korespondencji, jeśli jest on odmienny od adresu głównego. Faktura zostanie wysłana pocztą. Ewentualnie można ją odebrać osobiście w Kwesturze DSW u pani Anny Thulie (ul. Wagonowa 9, pokój nr 9).

 

Opłaty za przewód doktorski

Obowiązują następujące opłaty związane z przeprowadzaniem przewodu doktorskiego:

 • 300 zł - pierwsza rata, płatna przy złożeniu wniosku o wszczęcie przewodu;
 • 1200 zł - druga rata, płatna po otwarciu przewodu doktorskiego w terminie  do 14 dni;
 • 7500 zł - trzecia rata, płatna przed złożeniem pracy doktorskiej.

Ogółem: 9 000 zł

Kwota ta może wzrosnąć w przypadku gdy:

 • Rada Wydziału wyznaczy dodatkowego (trzeciego) recenzenta. Wówczas całkowity koszt przewodu zwiększa się o wysokość jego honorarium i koszty delegacji,
 • promotor rozprawy jest spoza Wrocławia. Wówczas koszty mogą zwiększyć się o trzy delegacje dla promotora.

Powyższe kwoty obejmują:

 • koszty administracyjne,
 • koszty przeprowadzenia egzaminów doktorskich (egzamin z dyscypliny podstawowej, egzamin z dyscypliny dodatkowej, egzamin z języka nowożytnego),
 • honorarium dla promotora,
 • honorarium dla recenzentów,
 • koszty delegacji recenzenta.

Aktualne regulacje odnośnie do opłat zawarte są w Zarządzeniu nr 6/2013 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 26 marca 2013 roku.