Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

 

O stypendium ministra za wybitne osiągnięcia mogą się ubiegać doktoranci studiów stacjonarnych najwcześniej po ukończeniu I roku studiów doktoranckich. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:

1.  wykazał się postępami w pracy naukowej;

2.  uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie (tutaj znajdziesz informację, jak w DSW wyłania się owe 5% doktorantów).

3.  uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.

Kryteria przyznawania stypendium reguluje szczegółowo rozporządzenie MNiSW z dnia 14 IX 2011 r.

W celu uzyskania stypendium doktorant składa wypełniony wniosek (z załącznikami dokumentującymi jego osiągnięcia) w Sekretariacie studiów doktoranckich wydziału, na którym odbywa studia doktoranckie. Aktywny formularz wniosku znajdziesz na stronie MNiSW. Wniosek musi być złożony przed 7  października danego roku. Następnie wniosek jest opiniowany przez  Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW (tutaj znajdziesz informację o sposobie opiniowania wniosków). Pozytywnie zaopiniowane wnioski są przekazywane do MNiSW przez Rektora DSW  do dnia 15 października.

 

Tu znajdziesz odpowiedzi na szczegółowe pytania związane ze stypendium ministra. Otrzymanie stypendium nie koliduje z innymi stypendiami dla doktorantów.