Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Stypendium socjalne

 

Ważne informacje i terminy

Studenci i doktoranci w roku akademickim 2016/2017 wnioski o stypendia składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb.

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

 

W roku akademickim 2016/2017 dochód na osobę nie może być wyższy niż 800 zł. Stypendia socjalne są przyznawane na rok akademicki.

 

Termin składania podań o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 należy składać w terminie od 26 września do 5 listopada 2016r. w Dziekanacie. 

 

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej zostaną podane do wiadomości studentów/doktorantów 15 XI 2016 r. na stronie internetowej Uczelni.

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z podjęciem decyzji o przyznaniu stypendium, jeśli podanie i opisana w nim sytuacja materialna studenta/doktoranta wzbudzi wątpliwości Komisji. W takim przypadku Komisja może poprosić o opinię jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej i składać w Dziekanacie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie przez studenta decyzji stypendialnej.