Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Stypendium socjalne

Decyzje Komisji Stypendialnych w sprawie przyznania stypendium socjalnego 2017/2018

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Wypłata stypendium rozpocznie się dopiero po odebraniu przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium. Decyzje można odbierać w pok. 302 w budynku przy ul. Strzegomskiej 55 osobiście od 17 do 25 listopada 2017 r. Po tym terminie nieodebrane decyzje zostaną wysłane do studentów pocztą.

 

Ważne informacje i terminy

Studenci w roku akademickim 2017/2018 wnioski o stypendia składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb.

 

W roku akademickim 2017/2018 dochód na osobę uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 800 zł. Stypendia socjalne są przyznawane na rok akademicki.

 

Szczegółowy wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy materialnej, znajduje się w Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW w rozdziale dotyczącym stypendium socjalnego.

 

Podania o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2017/2018 należy składać w terminie od 6 października do 5 listopada 2017r. u Pani Małgorzaty Fit (Budynek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, ul. Wagonowa 1, pok. 3) lub w Dziekanacie. 

W razie pytań dotyczących stypendium socjalnego proszę kontaktować się z Panią Małgorzatą Fit telefonicznie pod numerem telefonu: 71 356 15 20 lub mailowo pod adresem malgorzata.fit@dsw.edu.pl.

 

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej zostaną podane do wiadomości studentów 1listopada 2017 r. na stronie internetowej Uczelni.

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z podjęciem decyzji o przyznaniu stypendium, jeśli podanie i opisana w nim sytuacja materialna studenta/doktoranta wzbudzi wątpliwości Komisji. W takim przypadku Komisja może poprosić o opinię jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu.

 

Studenci, którzy złożą egzamin dyplomowy (i w związku z tym utracą status studenta) przed upływem terminu, do którego zostało przyznane stypendium, ostatnią wypłatę stypendium otrzymają w miesiącu, w którym odbył się egzamin.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej i składać w Dziekanacie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie przez studenta decyzji o przyznaniu stypendium.

Pliki do pobrania:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER