Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Zapomoga

Kryteria udzielania

Zapomogę może otrzymać student lub doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zdarzenie losowe mające być podstawą przyznania zapomogi musi spełniać łącznie następujące warunki:
*) musi być nieprzewidywalne,
*) musi być niezależne od woli człowieka,
*) musi być nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności.

Student/doktorant ubiegający się o przyznanie zapomogi powinien złożyć podanie (na wzorze udostępnianym przez Uczelnię), w którym będzie dokładnie opisana jego sytuacja i zdarzenie losowe, będące podstawą ubiegania się o zapomogę. Do podania należy dołączyć dokumenty, które w możliwie dużym stopniu będą potwierdzały sytuację opisaną w podaniu.

Ważne informacje i terminy

Studenci i doktoranci w roku akademickim 2016/2017 wnioski o stypendia składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb.

Każdy student/doktorant starający się o dowolne stypendium lub zapomogę do podania musi dołączyć, oprócz dokumentów wykazanych w USOSweb, oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

Podanie  o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2016/2017 można składać od 26.09.2016r. w Dziekanacie.

Zapomogi są przyznawane w trakcie roku akademickiego w miesiącach od października do czerwca - Wydziałowa Komisja Stypendialna zbiera się w odstępach ok. miesięcznych i rozpatruje podania na bieżąco.

Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej zostaną podane do wiadomości studentów/doktorantów na stronie internetowej Uczelni.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje studentowi/doktorantowi prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej i składać w Dziekanacie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie przez studenta decyzji stypendialnej.