Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe mające być podstawą przyznania zapomogi musi spełniać łącznie następujące warunki:


*) musi być nieprzewidywalne,
*) musi być niezależne od woli człowieka,
*) musi być nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności.

 

Doktorant ubiegający się o przyznanie zapomogi w podaniu powinien szczegółowo opisać swoją sytuację materialną i zdarzenie losowe, będące podstawą ubiegania się o zapomogę. Do podania należy dołączyć dokumenty, które w możliwie dużym stopniu będą potwierdzały sytuację opisaną w podaniu.

Ważne informacje i terminy

Doktoranci w roku akademickim 2018/2019 wnioski o zapomogi składają drogą elektroniczną, poprzez system USOSweb. Podanie  o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019 można składać od 06.10.2018 r. do 31.10.2018 r. w Sekretariacie studiów doktoranckich w budynku przy ul. Strzegomskiej 55, pok. 402.

 

 

Zapomogi są przyznawane w trakcie roku akademickiego w miesiącach od października do czerwca - Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Doktorantów zbiera się w odstępach ok. miesięcznych i rozpatruje podania na bieżąco.

 

Sytuacja materialna doktoranta musi być udokumentowana w taki sam sposób, jak w przypadku stypendium socjalnego. Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów zostaną podane do wiadomości doktorantów na stronie internetowej Uczelni niezwłocznie po posiedzeniu Komisji Stypendialnej.

 

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów przysługuje prawo do odwołania. Odwołanie należy kierować do Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów i składać za pośrednictwem Wydziałowej Komisji ds. Doktorantów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty zapomogi jest odebranie przez doktoranta decyzji o przyznaniu zapomogi.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów DSW

Pliki zapisane są w formacie PDF. Do ich odczytu pobierz darmowy program ACROBAT READER