Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Decyzje Rektora w sprawie zwiększenia stypendium

Decyzje Rektora DSW w sprawie zwiększenia stypendium

Zwiększenie stypendium doktoranckiego

Od pierwszego miesiąca stacjonarnych studiów doktoranckich doktorant może otrzymywać tzw. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w wysokości co najmniej 800 zł miesięcznie. Warunkiem otrzymania owego zwiększenia jest znalezienie się w gronie 30 procent najlepszych doktorantów danego roku studiów doktoranckich. Szczegółowe warunki przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa regulamin. W przypadku doktorantów I roku studiów doktoranckich zwiększenie przysługuje tym, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym (jeśli na pierwszy roku przyjęto np. 30 osób, to 10 najlepszych doktorantów otrzyma stypendium). W przypadku dalszych lat studiów doktoranckich zwiększenie przysługuje tym 30 procentom doktorantów danego roku, którzy w poprzednim roku studiów doktoranckich wyróżniali się w pracy naukowej. Stypendium jest przyznawane przez Rektora Uczelni na wniosek doktoranta (złożony na odpowiednim formularzu) zaopiniowany przez wydziałową komisję doktorską wydziału prowadzącego stacjonarne studia doktoranckie. Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego składa się do 31 października.

Uwaga: zwiększenie stypendium doktoranckiego przysługuje niezależnie od osobistych dochodów doktoranta oraz innych otrzymywanych stypendiów (z funduszy pomocy materialnej, stypendiów ministra etc.)