Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Program studiów rozpoczętych w 2010 roku

Program 4-letnich studiów doktoranckich w dyscyplinie pedagogika
Wydział Nauk Pedagogicznych DSW

 1. Program studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW obejmuje 560- 655 godzin, na które składają zajęcia następującego rodzaju:

  a. Moduł zajęć seminaryjnych
  - seminaria doktorskie – poprzedzające wybór opiekuna naukowego
  - seminaria doktorskie – pod kierunkiem opiekuna naukowego 160 godzin
  - konsultacje z profesorami

  b. Moduł zajęć metodologiczno-wasztatowych
  - Orientacje metodologiczne w badaniach humanistycznych 30 godzin
  - Warsztaty i praktyki badawcze 30 godzin
  - Studia literaturowe 30 godzin

  c. Moduł zajęć z zakresu dydaktyki szkoły wyższej
  - dydaktyka szkoły wyższej 30 godzin
  - trening kompetencji dydaktycznych:
  · obserwacja zajęć dydaktycznych 15 godzin
  · prowadzenie zajęć dydaktycznych 30-45 godzin

  d. Moduł zajęć fakultatywnych
  - fakultatywne zajęcia dydaktyczne* 195 godzin
  - seminaria z visiting professor* (40-120 godzin),
  - konferencje, wykłady otwarte
  - indywidualne konsultacje
  - uczestnictwo w publicznych obronach prac doktorskich
  - udział w pracach zespołów badawczych

  * Dla doktorantów ubiegających się o stypendium naukowe zajęcia te są obowiązkowe, a średnia uzyskanych ocen jest brana pod uwagę przy przyznawaniu stypendium.


 2. Liczba godzin zajęć obowiązkowych (z modułów a,b,c) wymaganych do zaliczenia studiów doktoranckich wynosi 325.

 3. W czasie pierwszego roku studiów doktorant bierze udział w konkretnym seminarium doktorskim, jeśli posiada opiekuna naukowego, lub uczestniczy w różnych seminariach oraz konsultacjach z profesorami Wydziału w celu znalezienia opiekuna naukowego. Każdy doktorant musi posiadać swego opiekuna najpóźniej od początku II roku studiów.

 4. W razie potrzeby kierownik studiów wspiera doktoranta w poszukiwaniu opiekuna naukowego. Ostatecznie przedstawia mu trzech profesorów gotowych roztoczyć opiekę nad doktorantem. Jeśli doktorant nie zdecyduje się na żadnego z nich, zostaje skreślony z listy studentów.

 5. Raz w roku (w I lub II semestrze) Uczelnia oferuje seminarium prowadzone przez visiting professor z innej uczelni. Udział doktorantów w seminarium jest poświadczany zaliczeniem.
 1. Wybrane zajęcia prowadzone przez doktoranta są hospitowane przez kierownika stosownego Zakładu lub inną osobę odpowiedzialną za przedmiot. Hospitacja ma miejsce przynajmniej raz w roku. Z hospitacji sporządza się protokół, który jest uwzględniany przy zaliczeniu prowadzenia zajęć.

 2. Zajęcia prowadzone przez doktoranta są przedmiotem oceny ze strony studentów, którzy wypełniają stosowną ankietę. Wyniki ankiety są brane pod uwagę przy zaliczeniu prowadzenia zajęć.

 3. Do 30 czerwca każdego roku akademickiego doktorant składa roczne sprawozdanie z postępów w pracy naukowej, uzupełnione opinią opiekuna naukowego/promotora pracy doktorskiej (formularz do pobrania ze strony internetowej DSW).

 4. Otwarcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić z reguły przed końcem III roku studiów. Przebieg przewodu jest regulowany odrębnymi przepisami.

 5. Na zakończenie studiów doktorant odbywa rozmowę z komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych. Celem rozmowy jest przede wszystkim podsumowanie studiów, omówienie planów naukowych doktoranta (doktora), oraz wystawienie oceny końcowej z odbytych studiów.

 6. Program i plan zajęć, przyjęty uchwałą Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW z dnia 30 marca 2010 roku, obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011.

zobacz szczegółowy program zajęć (PDF)