Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Dr hab. Maria Reut

dr hab. Maria Reut – zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę od 2002 roku, w DSW jako podstawowym miejscu pracy od 2009 roku, od 2011 roku na stanowisku profesora.


Rozwój naukowy: studia filozoficzne i pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim; doktorat na temat filozofii edukacji na Uniwersytecie Gdańskim; habilitacja (Wolność, podmiot, rozumienie. Hermeneutyczna interpretacja problemu praktyczności pedagogiki) w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w 2011 r.


Reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne. Zainteresowania badawcze: filozofia hermeneutyczna, filozofia kultury, filozofia edukacji, pedagogika krytyczna i hermeneutyczna, koncepcje kształcenia nauczycieli, etyka, antropologia współczesności, koncepcje narracji i tożsamości narracyjnej, filozofia sztuki. 


Wybrane  publikacje:

Hermeneutyka i uniwersalność rozumienia, Ruch Filozoficzny 1996, t. 53 nr 2/3; "Ograniczenia" liberalizmu i samoograniczenie wolności (edukacja jako miejsce sporu o rozumienie wolności), w: Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy, tom 5, Toruń 1997, Wydawnictwo UMK; Hermeneutyka i pytanie o wolność, w: Z. J. Zdybicka i in. (red.), Wolność we współczesnej kulturze (Materiały V Światowego Kongresu Filozoficznego), Lublin 1997, Wydawnictwo KUL; Filozofia - rozumienie - wychowanie, Kwartalnik Pedagogiczny 1997 (druk 1999), R. 42 nr 1-2 (artykuł również w jęz. ang.: Philosophy - understanding – education, tamże); Obcość i rozumienie, Kwartalnik Pedagogiczny, 1997 (druk 1999), R. 42 nr 1-2 (artykuł również w jęz. ang.: Alienness and understanding, tamże); Jakiej filozofii potrzebuje edukacja?, Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. 1998 nr 4; Wolność i ograniczoność. w: M. Reut (red.), Dylematy wolności, Wrocław 2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; Kryzys autorytetu?, w: Ars Educandi t.4, Gdańsk 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; Przeciwko dyskursowi o "wdrażaniu wartości". w: T. Lewowicki (red.), Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym, Warszawa- Kraków 2004, Oficyna Wydawnicza Impuls; Tragizm działania i mądrość praktyczna (o podmiocie, etyczności i sprawiedliwości). w: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Edukacja - moralność - sfera publiczna, Lublin 2007, Oficyna Wydawnicza Verba; Wolność, niepewność, edukacja (polityczne źródła pytania o podmiotowość), w: J. Kochanowicz, T. Tokarz (red.), Państwo a edukacja, Wrocław 2008, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; Narracja i tożsamość. Pytanie o „ja” jako problem etyczny i pedagogiczny, Wrocław 2010, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; Cynizm i współczesność - kilka wstępnych odsłon (w druku).