Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Egzamin doktorski - ekonomia

Lista zagadnień z ekonomii, których znajomość jest wymagana na egzaminie doktorskim1. Podstawowe założenia i twierdzenia ekonomii neoklasycznej rozwijanejw latach 1871-1936.

2. Przyczyny powstawania i rozwój makroekonomii keynesowskiej w latach trzydziestych. Współczesna ekonomia klasyczna i nowa ekonomia keynesowska rozwijana po 1970r.

3. Spory wokół ekonomii monetarystycznej.

4. Ekonomia a racjonalne wybory i modele ekonomiczne.

5. Racjonalne wybory ekonomiczne w gospodarce otwartej (ujęcie modelowe: klasyczny handel międzynarodowy, międzynarodowa integracja gospodarcza, globalizacja światowa).

6. Stosunek podstawowych kierunków teorii ekonomii do polityki gospodarczej.

7. Istota i założenia teorii równowagi konsumenta.

8. W jaki sposób indywidualne preferencje konsumenta, ceny wybranych dóbr i wysokość rozporządzalnego dochodu tworzą podstawy do budowy modelu równowagi konsumenta.

9. Na jakich założeniach upraszczających budowany jest model wyboru optymalnej techniki wytwarzania.

10. Wyjaśnij, w jakich warunkach organizacyjnych działa prawo malejącej krańcowej produkcyjności pracy.

11. W jaki sposób prawo malejącej krańcowej produkcyjności pracy jest wykorzystywane do wyjaśnienia teorii racjonalnego zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

12. Różnice między jedno- i dwuczynnikową funkcją produkcji i ich konsekwencje ekonomiczne.

13. Istota i podstawowe cechy modelu doskonałej konkurencji.

14. Na czym polega różnica między kosztami księgowymi i kosztami ekonomicznymi i jakie to ma znaczenie do budowy neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa.

15. Na jakiej podstawie teoria mikroekonomii rozróżnia zysk normalny od zysku nadzwyczajnego i do jakich wniosków teoretycznych prowadzi to rozróżnienie.

16. Jak kształtuje się stosunek optimum technicznego do optimum ekonomicznego w warunkach doskonałej konkurencji oraz w warunkach pełnego monopolu.

17. Zasady ustalania cen w warunkach pełnego monopolu.

18. Sens ekonomiczny długookresowej krzywej przeciętnego kosztu całkowitego i jej teoretyczne znaczenie.

19. Mechanizm alokacji kapitału na przykładzie reprezentacyjnej firmy w gałęzi działającej w warunkach doskonałej konkurencji.

20. Wyjaśnij na podstawie modelu występowanie zysku nadzwyczajnego i zysku normalnego w konkurencji monopolistycznej.

21. Wnioski wynikające z modelu złamanej krzywej popytu w warunkach konkurencji oligopolistycznej.

22. Teoria gier a strategia konkurencji.

23. Wyjaśnij istotę i praktyczne zastosowanie procedury dyskonta w analizach ekonomicznych.

24. Rachunek i determinanty dochodu narodowego.

25. Składniki i determinanty popytu globalnego w gospodarce otwartej.

26. Pieniądz i współczesny system bankowy.

27. Mechanizm dostosowania inwestycji i oszczędności w teorii neoklasycznej i keynesowskiej.

28. W jaki sposób makroekonomia keynesowska uzasadnia konieczność interwencjonizmu państwowego.

29. Wyjaśnij różnice między neoklasyczną i keynesowską teorią bezrobocia.

30. Przyczyny występowania deficytu budżetu państwa i sposoby jego finansowania w gospodarce otwartej.

31. Jakie wnioski wynikają z krzywej Laffera?

32. Jakie czynniki wyznaczają granicę dopuszczalnego zadłużenia kraju.

33. Możliwości praktycznego wykorzystania mnożnika kreacji pieniądza w polityce pieniężnej banku centralnego.

34. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na gospodarkę narodową.

35. Przyczyny występowania cyklu koniunkturalnego w gospodarce rynkowej.

36. Istota polityki interwencjonizmu państwa w mechanizmie rynkowym.

37. Interpretacja modelu AS-AD w kategoriach ekonomii keynesowskiej i ekonomii neoklasycznej.

38. Kosztowa i popytowa a monetarystyczna teoria inflacji.

39. Krzywa Philipsa w krótkim i w długim okresie.

40. Istota i struktura bilansu płatniczego.

41. Istota rynku walutowego. Systemy kursu walutowego. Nominalny a realny kurs walutowy. Skutki ekonomiczne dewaluacji (deprecjacji) i rewaluacji (aprecjacji) waluty krajowej. Przyczyny przejścia od stałego do płynnego

kursu walut w świecie na początku lat siedemdziesiątych.

42. Bilans płatniczy, rynek walutowy i równowaga globalna.

43. Wstrząsy zewnętrzne a procesy dostosowawcze w ujęciu modelu IS-LM-BP.

44. Istota polityki mix w gospodarce otwartej.

45. Dynamiczne ujęcie zależności między inwestycjami i oszczędnościami w modelu wzrostu gospodarczego R. Harroda.

46. Warunki zrównoważonego wzrostu gospodarczego w modelu E.Domara.

47. Model wzrostu gospodarczego zbudowany na wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobba-Douglasa.

48. Model wzrostu dochodu narodowego R. Solowa.

49. Międzynarodowy podział pracy a alokacja czynników wytwórczych. Zmiany w produkcji i konsumpcji wg modelu równowagi ogólnej (wolny handel a protekcja celna).

50. Przyczyny protekcjonizmu gospodarczego. Rola GATT/WTO i regionalnej integracji gospodarczej w liberalizacji rynków.

51. Fazy międzynarodowej integracji gospodarczej. Statyczne i dynamiczne efekty unii celnej i wspólnego rynku.

52. Analiza modelowa przepływu czynników wytwórczych na wspólnym rynku. Efekty dobrobytowe na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

53. Korzyści i koszty unii walutowej - ujęcie modelowe. Istota optymalnego obszaru walutowego (ujęcie klasyczne i współczesne).

54. Korzyści, koszty i wyzwania dla Polski jako członka UE.

55. Dyskusja ekonomistów wokół globalizacji.

56. Globalizacja regionalna a globalizacja światowa w kontekście racjonalnych wyborów ekonomicznych. Komparatystyka podstawowych wskaźników makroekonomicznych USA i UE (w tym Polski).

57. Spór wokół państwa opiekuńczego w procesie społecznego gospodarowania.


Literatura: 

Barro R. J, Makroekonomia, Warszawa 1997.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. I - II, Warszawa 1996
Globalizacja i Integracja Europejska, red. J. Kotyński, Warszawa 2005.
Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Warszawa 1997.
Heilbroner R. L., Wielcy ekonomiści. Czasy-Życie-Idee, Warszawa 1993.
Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro-i makroekonomii. Key Text, Warszawa 1996.
Pluciński E. M., Ekonomia gospodarki otwartej, Warszawa 2004.
Romanow Z., Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Poznań 1997.
Samuelson W. F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, Warszawa 1998.
Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty makroekonomii, Warszawa 1998.
Varian H. R., Mikroekonomia, Warszawa 1997.