Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Egzamin doktorski - filozofia

Lista zagadnień z filozofii, których znajomość jest wymagana na egzaminie doktorskim
I. Wybrane zagadnienia z teorii poznania i metodologii nauk

1. Klasyczna teoria prawdy.

2. Niektóre nieklasyczne teorie prawdy.

a. Teoria koherencyjna.

b. Teoria pragmatyczna.

2. Realizm i antyrealizm.

a. Podstawowa teza realizmu.

b. Realizm ontologiczny, epistemologiczny i semantyczny.

c. Antyrealizm.

3. Zagadnienie empiryzmu i racjonalizmu.

a. Spór o źródła wiedzy.

b. Natywizm.

c. Aposterioryzm i aprioryzm.

d. Krytyka analityczności (Quine).

4. Nauka.

a. Klasyczny i nowożytny model uprawomocnienia wiedzy.

b. Racjonalizm krytyczny.

c. Historyczny zwrot w teorii poznania naukowego.

5. Przyrodoznawstwo i nauki społeczne.

a. Wyjaśnianie a rozumienie.

b. Model Hempla.

c. Pojęcie i istota rozumienia (W. Dilthey).


II. Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej

1. Starożytne i średniowieczne filozofie człowieka. 

a. Koncepcja duszy u Sokratesa, Platona i Arystotelesa.

b. Św. Augustyn i św. Tomasz o kondycji człowieka.

2. Nowożytne koncepcje człowieka.

a. Renesansowe odkrycie człowieka.

b. Kartezjusz o dwoistej naturze człowieka

c. Oświeceniowa wizja natury ludzkiej (J.J. Rousseau)

3. Współczesne orientacje i kierunki filozofii człowieka.

a. Antropologia filozoficzna Maxa Schelera

b. Personalizm - człowiek jako osoba.

c. Psychoanaliza i odkrycie popędowej natury człowieka.

d. Egzystencjalistyczna wizja człowieka.

e. Postmodernistyczna wizja człowieka.

Literatura źródłowa:

Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa 1972.
Freud Z., Poza zasadą przyjemności, Warszawa 2005. [Rozdz."Ego i id"]
Mirandolla della Pico, O godności człowieka, [w:] Filozofia włoskiego odrodzenia, pod red. A. Nowickiego, Warszawa 1967.
Maritain J., Jednostka i osoba, [w:] Filozofia i socjologia XX w., cz. II, Warszawa 1965.
Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1982.
Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii, Kęty 2001. [Medytacje I, II i III].
Rorty R., Przygodność, ironia, solidarność, cz. I, Warszawa 1996.
Rousseau J. J., Rozprawa o pochodzeniu nierówności między ludźmi, [w:] Trzy rozprawy z filozofii społecznej, Warszawa 1956.
Sartre J.P., Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 1998.
Scheler M., Człowiek i historia, [w:] Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa1987.
Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 2004. [Księga VII].Literatura uzupełniająca: 

Woleński J., Epistemologia, Warszawa 2005.
Martens E., Schnädelbach H., Filozofia. Podstawowe pytania, Warszawa 1995.
Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Warszawa 1987.
Bittner I., Współczesne antropologie filozoficzne. Typologia nurtów. Prezentacja stanowisk. Wybór tekstów, Łódź 1999.
Kobierzycki T., Filozofie osobowości. Od antycznej teorii duszy do współczesnej teorii osoby, Warszawa 2001.