Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla doktoranta

Menu działu

Egzamin doktorski - nauki o polityce

Lista zagadnień z nauk o polityce, których znajomość jest wymagana na egzaminie doktorskim


1. Teorie polityki - pojęcia, szkoły i nurty analizy politologicznej.
2. Działania, interesy, decyzje.
3. Podmiotowość polityczna - wolność, racjonalność, typy struktur.
4. Władza, suwerenność, legitymizacja.
5. Państwo - idee, modele, działanie.
6. System polityczny i partyjny, wybory.
7. Kultura polityczna - teorie, społeczeństwo obywatelskie.
8. Teorie zmiany społecznej i politycznej (postęp, reforma, rewolucja, rozwój).
9. Globalizacja, regionalizacja, integracja, dezintegracja -wpływ na politykę wewnętrzną i międzynarodową.
10. Porządek międzynarodowy - uwarunkowania, aktorzy, zagrożenia, problemy globalne.
Literatura (wybrane rozdziały):
Antoszewski A., Herbut A. (red.), (1997), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław.
Baszkiewicz J., (2000) Władza, Wyd. Ossolineum, Warszawa, Kraków.
Beck U. (2005), Władza i przeciwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Scholar, Warszawa.
Beyme K. von (2005), Współczesne teorie polityczne, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
Bokajło W. (red.) (1996), Studia z teorii polityki, kultury politycznej i myśli politycznej, Wrocław.
Cesarz Z., Stadtmüller E., (2002), Problemy polityczne współczesnego świata, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego ,Wrocław.
Fukuyama F. (2005), Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań.
Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa, Zysk i s-ka Wydawnictwo, Poznań.
Haliżak E., R. Kuźniar, J. Simonides, red., (2004) Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa-Bydgoszcz.
Jabłoński A., (2005) Podmiot i struktura jako problem w teorii polityki, manuskrypt, www.politologia.uni.wroc.pl
Jabłoński A., Sobkowiak L. (red) (1998), Studia z teorii polityki, t. 2., Wyd. UWr. Wrocław.
Jabłoński A., Sobkowiak L. (red.) (1999) Studia z teorii polityki, t. 1., Wyd. UWr. Wrocław.
Klein N., (2004) No Logo, Izabelin: Świat Literacki.
Krauz- Mozer B., ( 2005 ) Teorie polityki, PWN Warszawa.
Krzysztofek K., Szczepański M.S, (2005) Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
Kuźniar R. (red.), (2005), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Wyd. UW, Warszawa.
Pietraś M., (red.), (2002), Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu, Lublin.
Szmulik B., Żmigrodzki M. (red.) (2002) Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin.
Sztompka P., (2005) Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków
Toffler A.,( 2003), Zmiana władzy, Wiedza ,bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia, Zysk i s-ka, Poznań.
Van Dyke V., (2000), Wprowadzenie do polityki, Poznań.